รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ค. 2563 17:03:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 017/2563
  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 
เรื่อง   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" 
ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
โดยมีวัตุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
วันที่   :  29 พฤษภาคม 2563
เวลา   :  10.00 น.
สถานที่ :  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
102 ถนนริมคลองบางกะปิ (ถนนจตุรทิศ)
บางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร, ไทย 10310

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ขอแสดงความนับถือ


    
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
     กรรมการ             กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้