รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ค. 2563 12:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กอ. 068/2563
            วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์ ("กองทุนรวม") ได้พิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2563
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
ลำดับ  ชื่อและนามสกุล  เลขทะเบียนรับอนุญาต
1  นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 และ/หรือ
2  นายเทอดทอง เทพมังกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 และ/หรือ
3  นางสาวชมภูนุช แซ่แต้  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8382 และ/หรือ
4  นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9622และ/หรือ
5  นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10508
  โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม 
และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท บาท 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ
  -อลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร-

  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
 รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้