รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155
 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
26 ประจำปี 2563 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 นั้น และต่อมารัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เพิ่มเติมจากที่ได้ผ่อนคลายไว้แล้ว โดยหนึ่งในมาตรการผ่อนคลายครั้งนี้
ได้อนุญาตให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นได้
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร จึงได้พิจารณาและเห็นควรอนุมัติ
ตามอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
จากเดิม    ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปลี่ยนเป็น   ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
           
              ขอแสดงความนับถือ


                   (นางปฏิมา จำปาสุต)
                                           เลขานุการบริษัท
งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
และเลือกตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำน
วน 2 คน ได้แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนนางวาทนันทน์      พีเทอร์สิค
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่รับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่อในการประชุมส
ามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว 
เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ
มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร
เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับของธนาคาร
นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้