รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2563 12:47:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LANNA
แหล่งข่าว
LANNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
(1)  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ 
ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร [ซึ่งเลื่อนมาจากกำหนดการประชุมเดิมเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19)]
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(2)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
(3)  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
            ธันวาคม 2562
(4)  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
(5)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(7)  พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
314,999,807.40 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562
ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท
และได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 157,499,903.70 บาท
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้