รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2563 12:34:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ SMART-W2
หลักทรัพย์
SMART
แหล่งข่าว
SMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : 
แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 2 (SMART-W2)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SMART-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต 
จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3 / 2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงาน
ปี 2562
อ้างอิงเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SMART-W2
ข้อ 6.5 "เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผล] หลังจากหักขาดทุนสะสม
สำรองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ"
เนื่องจากบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปีบัญชี 2562
ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
SMART-W2 โดยราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิยังคงเดิม คือ
ราคาการใช้สิทธิ : 1.50 บาท ต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายรังสี ทีปกรสุขเกษม
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้