รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2563 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 6
หลักทรัพย์
TFFIF
แหล่งข่าว
TFFIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 พ.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 01 มิ.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.1032
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.9569
วันที่จ่ายปันผล                    : 16 มิ.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :

ที่ บลจ.TFF 014/2563               
18 พฤษภาคม 2563
เรื่อง  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 6 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด 
(มหาชน) ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
("กองทุนรวม") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยสรุปดังต่อไปนี้
1.  จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
และจากกำไรสะสม ในอัตราหน่วยละ 0.1032 บาท
2.  บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ       (นายไพรัช มิคะเสน)                             
(นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ            ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้