รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PSTC
หลักทรัพย์
PSTC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PSTC
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
(PSTC)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 21 พ.ค. 2563
______________________________________________________________________