รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2563 09:38:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
หลักทรัพย์
SIAM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เนื่องด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. 
ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีเหตุจำเป็นและสมควร
ซึ่งรวมถึงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 31 บริษัท
โดยเป็นการผ่อนผันงบการเงินประจำปี 1 บริษัท และงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อีก 30
บริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่หยุดพักการซื้อขาย (SP) 
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเหตุการไม่นำส่งงบการเงิน
ในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
______________________________________________________________________