รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 21:45:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
คอมเมอร์เชียล โกรท
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
จท.11-630129             15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)
สำหรับงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2562
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563 จำนวน 142.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 108.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 33.6
ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0) จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1.  กองทุนรวมมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้น 12.4 ล้านบาท จาก 159.4 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น
 171.9 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการปรับค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มจากผู้เช่าที่ต่อสัญญาระหว่างปี
2.  ในปี 2563 กองทุนรวมมีการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที่ 16 
เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนค่าเช่าและบริการลดลง
แต่ต้นทุนดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินและการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการต
ีราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้แทน โดยกองทุนมีการเพิ่มขึ้นของรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน จำนวน 4.9 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในงวดเดียวกันของปี 2562 จำนวน -11.5 ล้านบาท
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนดังกล่าว
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินค่าทรัพย์ส
ินโดยผู้ประเมินอิสระ รวมกับการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสูงกว่าในงวดเดียวกันของปี 2562 
เกินร้อยละ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้