รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 21:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ 
คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเหตุ                      :
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กำหนดให้มีดังนี้
1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. 
รับทราบการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำป
ี 2562 และกำไรสะสม
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2563
6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563
8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากการลดทุนจดทะเบียน
10. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
11. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน
ึ่ง ตามรายชื่อดังนี้
1)   นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี  
2)   นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี
3)   นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ทั้งนี้ หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ให้กรรมการทั้ง 3 
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้