รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 18:02:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการขายหุ้นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั่งหมดของบริษัทฯ ใน บริษัท ปราณา ฟู้ดส์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด
หลักทรัพย์
MEGA
แหล่งข่าว
MEGA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการขายหุ้นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั่งหมดของบริษัทฯ ใน บริษัท 
ปราณา ฟู้ดส์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้