รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 17:07:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมAGM และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี2562
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
หมายเหตุ                      :
ที่ ตล. 016/2563
   
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 
เรื่อง  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานปี 
2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 15.00 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563     เวลา 14.00 น. 
ณ อาคารเอคิว สแควร์ เลขที่ 102 ถนนจตุรทิศ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (Record 
date)
3.  กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
5.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
5.2  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5.3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5.4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562
5.5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือนายเอ สัจเดว์ และ 
นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน ตามมาตร 71 วรรค2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของทุกปี ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน
ดังนั้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการอีกหนึ่งท่านก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยใช้วิธีจัดฉลากคือ นางสาวประภัสสร
มงคลมะไฟ รวมกับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.  นายเอ สัจเดว์        ครบกำหนดเมษายน 2563
2.  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวนิ    ครบกำหนดเมษายน 2563
3.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ      ครบกำหนดเมษายน 2564
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.  นายเอ สัจเดว์
2.  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
3.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ  กรรมการ  วันที่แต่งตั้ง  ครบกำหนดวาระ 3 ปี  ตำแหน่ง
1  นายเอ สัจเดว์  30-เม.ย.60  เม.ย.-63  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  30-เม.ย.60  เม.ย.-63  กรรมการบริหาร
3  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  30-เม.ย.61  เม.ย.-64  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.6  พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
5.7  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหากรรมการประจำปี
 2563 มีจำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
5.8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังนี้
1.  นายเจษฎา หังสพฤกษ์     ทะเบียน 3759 หรือ
2.  นายจิโรจ ศิริโรโรจน์    ทะเบียน 5113 หรือ
3.  น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์    ทะเบียน 7305
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท 
,บริษัทย่อย, ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(เริ่มสอบบัญชีฯ ปี 2559-2562 รวม 4ปี)
ค่าสอบปี2563 จำนวน 6,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 204,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36 (ค่าสอบปี 
2562 จำนวน 6,095,170 บาท)
5.9  วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ  (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)    
       กรรมการ           กรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
5.4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

5.5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือนายเอ สัจเดว์ และ 
นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน ตามมาตร 71 วรรค2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของทุกปี ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน
ดังนั้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการอีกหนึ่งท่านก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยใช้วิธีจัดฉลากคือ นางสาวประภัสสร
มงคลมะไฟ รวมกับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.  นายเอ สัจเดว์        ครบกำหนดเมษายน 2563
2.  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวนิ    ครบกำหนดเมษายน 2563
3.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ      ครบกำหนดเมษายน 2564
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.  นายเอ สัจเดว์
2.  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
3.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ  กรรมการ  วันที่แต่งตั้ง  ครบกำหนดวาระ 3 ปี  ตำแหน่ง
1  นายเอ สัจเดว์  30-เม.ย.60  เม.ย.-63  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  30-เม.ย.60  เม.ย.-63  กรรมการบริหาร
3  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  30-เม.ย.61  เม.ย.-64  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.6  พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้