รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 17:05:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ตล. 014/2563

    
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2563


เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส1 ปี 2563
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนา  เรียนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. มีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย คือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 1ปี2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส1 ปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 
54.01 ล้านบาท ซึ่งในงวดเดียวกันของปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 43.61 ล้านบาท
มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2562 จำนวน 10.40 ล้านบาท มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 20
โดยมีสาเหตุดังนี้
       หน่วย : ล้านบาท
   Q1-2563  Q1-2562  เพิ่ม(ลด)  %เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขายและบริการ  148.65   276.86   (128.21)  (46.31)
ต้นทุนขายและบริการ  140.85   234.25   (93.40)  (39.87)
กำไรขั้นต้น  7.80   42.61   (34.81)  (81.69)
รายได้อื่น  22.09   32.93   (10.84)  (32.92)
ค่าใช้จ่าย  80.84   119.16   (38.32)  (32.16)
ต้นทุนทางการเงิน  1.39   0.04   1.35   3,375.00
รายได้ภาษีเงินได้  1.67   0.01   1.66   16,600.00
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด  (54.01)  (43.61)  (10.40)  23.85

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ไตรมาส1ปี 2563 มีจำนวน 148.65 ล้านบาท 
เมื่อเทียบงวดเดียวกันปี 2562 มีจำนวน 276.86 ล้านบาท ลดลง 128.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.31
โดยมีสาเหตุดังนี้
1.  รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 100.97 ล้านบาท ในงวดเดียวกันปี 2562 มีจำนวน 241.80 ล้านบาท 
ลดลงจำนวน 140.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.24
โดยมีสาเหตุหลักคือการขายบ้านเดี่ยวมีจำนวนลดลงโดยมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
2.  รายได้กิจการโรงแรมและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 41.99 ล้านบาท 
ในงวดเดียวกันปี2562 มีจำนวน 29.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2562 จำนวน 12.06 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 40.28 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและบริษัทได้เพิ่มกิจการโรงแรมจากงวดเดียวกันปี
2562
3.  รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 1 ปี2563 มีจำนวน 22.09 ล้านบาท ในงวดเดียวกันปี 2562 
มีจำนวน 32.93 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10.84 ล้านบาทจากงวดเดียวกันปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 32.93
มีสาเหตุหลักคือในปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยรับที่ลดลง
4.   ต้นทุนขายและบริการไตรมาส1ปี2563 มีจำนวน 140.85 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี2562 มีจำนวน 
234.25 ล้านบาท ลดลงจำนวน 93.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.87 เนื่องจากมียอดขายที่ลดลง
5.  กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 7.80 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 มีจำนวน 42.61ล้านบาท ลดลงจำนวน 34.81 ล้านบาท ร้อยละ 81.69
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง
6.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในไตรมาส 1ปี2563 มีจำนวน 80.84 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2562 มีจำนวน 
119.16 ล้านบาท ลดลงจำนวน 38.33 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32.16 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมศาล
 ค่าทนายความ และค่าสิทธิการเช่าของโรงแรมที่เกาะสมุย
7.  รายได้ทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 1.67 ล้านบาท ในงวดเดียวกันปี 2562 
มีจำนวน 0.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ16,600
 
จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 54.01 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

       (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
            กรรมการ                  กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้