รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 13:08:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
GREEN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 พ.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
มติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 จำนวน 3
 ท่าน ดังนี้
1.พล.ต.ต.สหัสชัย  อินทรสุขศรี
2.นางภวัญญา    กฤตชาติ
3.นายวิรัต    จันทร์ศิริวัฒนา
และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งนายไต้ ชอง อี, นายเอกชัย  ตันติชาติวัฒน์ และ 
นายสุชาติ  ประสาทฤทธา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้