รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 12:39:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไรขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :

ที่ ทท./จท.  122/2563
              วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) 
สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี 
(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินระหว่างกาลมีการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อย
ละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 3 เดือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 13.382 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปี 2562 จำนวน 14.064 ล้านบาท  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน
งวด 9 เดือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 24.787 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2562 จำนวน 6.797 ล้านบาท
สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ กองทุนรวมยังมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสินทรัพย์
จำนวน 18.859 ล้านบาท สำหรับงบการเงินในงบการเงิน งวด 3 เดือน
และมีลงทุนเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสินทรัพย์ จำนวน 25.470 ล้านบาท สำหรับงบการเงินในงบการเงิน งวด 9
เดือน กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4.871
ล้านบาท สำหรับงบการเงิน งวด 3 เดือน
ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินก
ว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้ กองทุนรวมได้บันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
จำนวน 25.465 ล้านบาท สำหรับงบการเงิน งวด 9 เดือน
ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนมีเปลี่ยนแปลงลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยล
ะ 20
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้