รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 09:17:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
15 พฤษภาคม 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 85/2563 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 กองทรัสต์มีขาดทุนจากการลงทุนจำนวน 1.80 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีกำไรจำนวน 18.58 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 109.71
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในระหว่างงวดปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 21.00 ล้านบาท
 แต่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ไม่มีรายรับดังกล่าว
โดยไตรมาส 1 ปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 0.15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 จำนวน 
21.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 99.27 เนื่องจากรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังที่กล่าวใว้ข้างต้น
ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 1.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 ที่ 2.48 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 21.15
โดยไตรมาส 1 ปี 2563 กองทรัสต์มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
จำนวน 25.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรจำนวน 1.97 ล้านบาท
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทำให้ไตรมาส 1 ปี 2563 
กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 23.28 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีกำไรจำนวน 20.55 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขี้นร้อยละ 13.28

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมไตรมาส 1 ปี 2563 
กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 9.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี
 2562 ซึ่งมีกำไรจำนวน 8.88 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.05
โดยงบการเงินรวม ไตรมาส 1 ปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 20.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี
2562 จำนวน 21.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.43 ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 10.93 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 จำนวน 12.44 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.17

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


                      (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้