รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 07:55:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW014/2563                  
                      15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
     สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สำหรับงวด
3 เดือน ดังนี้
                                               (หน่วย
 : ล้านบาท)
   ผลประกอบการ             ไตรมาสที่ 1 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                      ปี 2563      ปี 2562       เปลี่ยนแปลง
                                       ล้านบาท        %
รายได้รวม             1,163.53   1,580.22   (416.69)      (26.37)
กำไร(ขาดทุน) ส่วนของบริษัทฯ (32.22)       36.67    (68.89)   (187.85)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาท/หุ้น)                    (0.08)        0.09      

กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัทฯ
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 32.22 ล้านบาท ลดลงจำนวน 68.89 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 187.85 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน
36.67 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย จำนวน 1,161.75 ล้านบาท ลดลง 398.40 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 25.54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
การขายจำนวน 1,560.14 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 งวด 3 เดือน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 574.38
ล้านบาท ตามด้วยผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและไม่อาบน้ำยาจำนวน 572.83
ล้านบาท สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงจำนวน 12.81 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์สาย
เคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 1.73 ล้านบาท ตามลำดับ

รายได้อื่น
รายได้อื่นจำนวน 1.79 ล้านบาท ลดลง 18.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 91.10
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้อื่นจำนวน 20.08 ล้านบาท สาเหตุ
เนื่องจากงวดเดียวกัน ของปีก่อน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล
จีนเป็นค่าก่อสร้างรั้วใหม่ เนื่องจากการขยายถนนหน้าโรงงาน จำนวน 10.27
ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 8.20 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,210.22 ล้านบาท ลดลง 319.71 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 20.90 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน
1,529.94 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 จำนวน 1,135.06 ล้านบาท ลดลง 325.52 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 22.29 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 1,460.58 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1
ปี 2563 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 26.69 ล้านบาท ลดลง 72.88 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 73.20 จากปีก่อนที่มีจำนวน 99.56 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ 2.30 ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ 6.38
 
  2. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 20.27 ล้านบาท ลดลง 7.90
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.04 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 28.16 ล้านบาท เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้
แผนการส่งเสริมการขายเพื่อการขยายตลาดในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ถูกเลื่อนออกไป

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 54.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.70 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.26 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร จำนวน 41.20 ล้านบาท สาเหตุมาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 12.63 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าเงินบาทอ่อนค่า
เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ

  4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 1.36 ล้านบาท ลดลง 2.25 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 62.38 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน จำนวน 3.61 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ของบริษัทย่อยที่ลดลง

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                     ขอแสดงความนับถือ
  
                ( นางสุนันทา แพงศุข )
             รองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้