รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 07:17:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
PSTC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
(PSTC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,185,974,789.60
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,859,747,896
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,185,974,790.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,859,747,900
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรให้                     : นายธนากร เจตบุตร จำนวน 4 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.37
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 11 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 พ.ค. 2563
______________________________________________________________________