รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 07:04:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DCC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
DCC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 723,143,265.70
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,231,432,657
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 967,509,538
ทุนใหม่ (บาท)                    : 819,894,219.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,198,942,195
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) จำนวน 
967,509,538 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 967,509,538 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.15
วันใช้สิทธิ                      : 08 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 พ.ค. 2563
______________________________________________________________________