รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2563 21:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 พ.ค. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 137,500,000
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน/ทรัสต์
หมายเหตุ                      :
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในจำนวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : วิสามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 23 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - รายการเพิ่มหน่วย
 - รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - 1.การกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 650,000,000 บาท 
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการชำระหนี้เดิมและค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินเพื่อชำ
ระหนี้เดิม รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
2. การกู้ยืมเงินหรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการให้หลักประกันการกู้ยืมเงินหรือหุ้นกู้ดังกล่าว 
ในวงเงินไม่เกิน 3,400,000,000 บาท เพื่อนำมาชำระหนี้เดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สถานที่ประชุม                     : บริษัทฯ 
จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป
หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานที่ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุม 
และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้