รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2563 20:41:00
หัวข้อข่าว
การงดจ่ายเงินปันผลประจำปีและกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2563และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2563รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท(แก้ไข)
หลักทรัพย์
SNP
แหล่งข่าว
SNP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
แก้ไขข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมS&P Hall สุขุมวิท 26 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 
1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. 
ของบริษัท
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้