รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2563 18:10:00
หัวข้อข่าว
การให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563
หลักทรัพย์
BEM
แหล่งข่าว
BEM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. บริษัทฯ ขอแจ้งว่างบการเงินไตรมาสที่ 1  ปี 2563 
ที่บริษัทฯนำส่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ
จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้