รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2563 17:45:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
APURE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        (1)  ตามที่ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วัน ที่ 3 เมษายน 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
ถูกเลื่อนออกไป และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน
ก.ล.ต.)ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้
"ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลัก ทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ให้บริษัท ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563
ซึ่งที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
และได้แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังก
ล่าวในการประชุมคราวต่อไป"
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21
 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่
นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพีระเดช 
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10142 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท และบริษัทย่อยทั้ง 3
 แห่ง ของบริษัท จำนวน 1,898,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,548,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในคราวต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้