รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2563 17:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
APURE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องซากุระและห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2
 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________

(3)  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ 
ห้องซากุระและห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
มอบหมายให้ ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ 
เลื่อนวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด
(4)   กำหนดให้วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(5) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน
 2562
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองต่อไป
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย   
   งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว
เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ 3
ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่
    1)  นางสาวสวนัส   บุญญาสุวัฒน์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  2)  นายพงศทัต  กาญจนพิสุทธิ์   กรรมการอิสระ
  3)  นางสาวพรรัตน์  บุบผาวาณิชย์   กรรมการอิสระ
 ทั้งนี้ 
กรรมการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากคณะกรรมการสรรหาโ
ดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกลอง อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เลือกผู้สอบบัญชี 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10142 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี
2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ    งบการเงินของบริษัท
และขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท
และบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ของบริษัท จำนวน 1,898,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,548,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 240,000 บาท และงดจ่าย        เงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทย่อย และสำรองไว้ใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
  
  ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.apureholdings.com
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 30
ธันวาคม 2562 นั้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
และส่งประเด็นคำถามล่วงหน้า
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม 
รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานกา
รณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.apureholdings.com ทั้งนี้
กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: IRS@apureholdings.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่
09-2262-9100, 0-2516-0941-45 ต่อ103, 0 หรือ หมายเลขโทรสาร 0-2516-0946
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้