รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563(แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ 
ฮอสพิทอลลิตี้
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ ย.ท. 01913/2563
                        วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เรื่อง  ชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
  - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) 
ประจำงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 67.48
โดยกองทุนมียอดกำไรสุทธิประจำงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นจำนวน 26.52 ล้านบาท
ขณะที่งวดไตรมาสที่ 1 ในปีนี้กองทุนมีกำไรสุทธิ 8.63 ล้านบาท นั้น
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่ามีสาเหตุดังนี้
-   ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กองทุนมีรายได้ค่าเช่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
62.49โดยกองทุนมียอดรายได้ค่าเช่าประจำงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นจำนวน 28.69
ล้านบาท ขณะที่งวดไตรมาสที่ 1 ในปีนี้กองทุนมีรายได้ค่าเช่าเพียง 10.76 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และ
จำนวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นเพื่อเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็ลดลงเป็นจำนวนมากเช่นกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเข้าพักโรงแรมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2563 ลดลงอย่างมาก
และทำให้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากเหตุผลดังได้อธิบายไว้ดังกล่าว ทำให้กองทุนมีกำไรสุทธิลดลงในอัตราดังกล่าวแล้วข้างต้น

  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
  
     ขอแสดงความนับถือ


                 (นายกฤช ปัทมวิชัยพร) (นางสาวเย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์)
                        ผู้มีอำนาจลงนาม
งานบริการนักลงทุน
โทร 02-786-2222
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้