รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2563 13:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
AI
แหล่งข่าว
AI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 พ.ค. 2563
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว
  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้