รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2563 12:46:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่คำถามและคำตอบในแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ในข้อมูลแทนการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กอ. 058/2563
            วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เรื่อง  การเผยแพร่คำถามและคำตอบในแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ในข้อมูลแทนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ("กองทุนรวม")
ได้นำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
พร้อมทั้งแนบแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 30
มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลของกองทุนรวมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น บริษัทจัดการขอเรียนว่า
ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรายใดส่งแบบเสนอคำถามสำหรับ
ผู้ถือหน่วยลงทุน มายังบริษัทจัดการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


      ขอแสดงความนับถือ  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
 รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้