รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2563 20:56:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ เพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ IR010/2020
    13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  1.  หนังสือบริษัทฯ ที่ IR007/2020 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง 
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    ประจำปี 2563
  2.  มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
  ตามที่อ้างถึง 1 คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน และตามที่อ้างถึง 2
ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดทุน
ได้มีมติให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
จนเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไป
และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้
แต่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
์ (ก.ล.ต.) เข้าทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 (งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) ของบริษัทฯ
ก่อนได้
เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ทั้งนี้ บริษัทฯ
ต้องเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้
งถัดไปนั้น
  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
จึงได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จาก บริษัท ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ได้แก่ 1) นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
7793 และ/หรือ 2) นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ 3)
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท
ธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2563
เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2562 จำนวน 30,000 บาท
และจะได้นำเสนอไปยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ต่อไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ


     (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
             รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้