รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2563 17:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติ BOD ครั้งที่ 5/2563 ยกเลิกวาระการประชุม AGM, Record Date, สถานที่ประชุมเดิม และเรียกประชุม AGM ประจำปี 2563, งดจ่ายปันผล, เพิ่มทุน (แก้ไขไฟล์ PDFครั้งที่2)
หลักทรัพย์
NUSA
แหล่งข่าว
NUSA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 02 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : โรงพยาบาล พานาซี พระราม 2 เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่ 
1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 เม.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,000,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,000,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 1. Plural Capital Company Limited.
2. Mr. Uwern Sae Fung
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,000,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 20.74
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.50
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 2,000,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 เม.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้