รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2563 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเวลาและสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (เพิ่มเติม)            : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การออกหุ้นกู้
 - -รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
-พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่  1550 
อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม 
รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้
ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ อย่างเคร่งครัด โดย บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้