รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2563 13:22:00
หัวข้อข่าว
ยกเลิกมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
CWT
แหล่งข่าว
CWT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ "หุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ 
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563" ("หุ้นกู้" หรือ "CWT205A") ข้อ 7.9
กำหนดว่า "ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน
หากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะเป็นเหตุทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย
หรือผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้นี้ซึ่งการไม่ชำระ
การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข"

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 17 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 16 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0381
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้