รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2563 13:07:00
หัวข้อข่าว
ผู้สอบบัญชีการสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/007/63

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  ผู้สอบบัญชีการสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ตามที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2563 จากกำหนดการเดิมวันที่ 21 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลาย เป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.")
ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทต่อ ก.ล.ต.ได้
โดยบริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไปนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งให้นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795,
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599, และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ
จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 
(นางอังสนา พิเรนทร)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้