รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2563 19:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 เกี่ยวกับ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 4
หลักทรัพย์
SC
แหล่งข่าว
SC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - - รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4)
- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท เรื่องประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์
- อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. เพิ่มเติม เรื่อง 
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ประชุม                     : อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ห้อง Auditorium ชั้น 9 เลขที่ 
 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ค. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 42,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 42,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอสซี  
แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4))
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
หมายเหตุ                      :
-  ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,179,332,012 บาท 
เป็น 4,379,332,012 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า
200,000,000 บาท
และปัจจุบันบริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับโครงการ ESOP
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 แล้ว จำนวนรวม 107,280,000 หุ้น
ทำให้บริษัทคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 92,720,000 หุ้น
- โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ คือ ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้