รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2563 19:03:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SPALI
แหล่งข่าว
SPALI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ 
และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 นอกจากนี้
ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง รวมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท
แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยบริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้