รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2563 17:38:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
TPRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                         : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 31 มี.ค. 2563
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 12.1884
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 6,673,158,187.22
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                : 9,420,386,435.57
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 547,500,000.0000
ลงลายมือชื่อ ___________________________
          ( นางสาววรรณพรรธน์ น้อมกล่อม )

             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หมายเหตุ                      :
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองหรือระดมทุนที่ทยอยตัดจ่ายคงเหลือประมาณ 58 ล้านบาท
หากต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งจำนวน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิบนงบการเงินรวมจะเหลือเท่ากับ 6,615
ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยคงเหลือ 12.0814 บาท ต่อหน่วย (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิจะเหลือ 6,531 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.9282 บาทต่อหน่วย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้