รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2563 17:34:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
หลักทรัพย์
NKI
แหล่งข่าว
NKI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ กง.ง. 014/2563  
                          วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
  
เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
            บริษัท ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งแสดงผลขาดทุนสุทธิ 131.28 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 9.21 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 122.07
ล้านบาท หรือร้อยละ 1,325.04

            บริษัทฯ 
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานจากปีก่อนสำหรับไตรมาส 1/2563 ดังนี้
            รายได้รวม 489.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 
595.25 ล้านบาท ลดลง 105.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.69 ผลจาก
1.  รายได้จากการรับประกันภัย 606.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.43 
ผลจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการประกันภัยในทุกประเภทภัยยกเว้นการประกันภัยเบ็
ดเตล็ด
2.  รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นเป็นผลขาดทุน 116.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 131.01 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 876.69 ผลจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
136.51 ล้านบาท
            ค่าใช้จ่ายรวม 653.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 601.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.59 ผลจาก
1.  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 555.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.46 
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.99
เป็นการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 19.28 ล้านบาท
และจากการเพิ่มขึ้นของค่าบำเหน็จนายหน้า 30.95 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 0.23
ล้านบาท
2.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 97.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.24
           
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
    
                          ขอแสดงความนับถือ
   
   
                               (นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)
                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้