รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2563 17:25:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 153/2563             วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
พร้อมกับ คำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อน  
                
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  งบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2563 และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ในไตรมาส 1/ 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย 206.029 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
เป็นจำนวน 14.735 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 6.67 มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3,776.81 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 612.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.96
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง จากปริมาณการขาย และราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง
และรายได้อื่นลดลง จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(เฉพาะกิจการ) ที่แนบ
  ในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 15.26 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีกำไรจำนวน 151.97 ล้านบาทแล้ว ลดลง 167.23 ล้านบาท
เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นลดลง ตามปริมาณการขายที่ลดลง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด
19 และมีผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จากสงครามราคาน้ำมัน
ทำให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมากและรวดเร็ว มีผลทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 13.11
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 120.99 ล้านบาท เป็นจำนวน 134.09
ล้านบาท
2. งบการเงินรวม
  ในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 331.775 ล้านลิตร 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 13.693 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 3.96 มีรายได้รวม 6,105.34
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 826.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.92
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง จากปริมาณการขาย และราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง
และรายได้อื่นลดลง จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 25.80 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน
205.85 ล้านบาท เป็นจำนวน 231.65 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือกำไรขั้นต้นลดลง ตามปริมาณการขาย
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
และมีผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จากสงครามราคาน้ำมัน
ทำให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมากและรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน
24.26 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 164.03  ล้านบาท เป็นจำนวน
188.29 ล้านบาท

   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
                     ขอแสดงความนับถือ


                              (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                      กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้