รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2563 12:40:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP200506
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 
เรื่อง   การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกท์เวย์
จำกัด ("IG") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% โดยสาระสำคัญดังนี้
 
แหล่งที่มาของเงินทุน        ทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการเติบโตในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  
   ขอแสดงความนับถือ


  สมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้