รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการพิจารณาของผู้ดูแลผลประโยชน์ เรื่อง การเข้าทำสัญญาระหว่างกองทุน QHOP กับบูเลอวาร์ด โฮเต็ลอันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมติไม่คัดค้านการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า และผ่อนผันการชำระค่าเช่า
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาของผู้ดูแลผลประโยชน์ เรื่อง การเข้าทำสัญญาระหว่างกองทุน QHOP กับบูเลอวาร์ด 
โฮเต็ลอันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการตามมติไม่คัดค้านการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า และผ่อนผันการชำระค่าเช่า
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ ("กองทุนรวม") 
มีมติไม่คัดค้านให้กองทุนรวมดำเนินการในเรื่อง (1)
การซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช
่า และ (2) การผ่อนผันการชำระค่าเช่าค้างชำระ และดอกเบี้ยผิดนัด
การผ่อนผันการชำระค่าเช่าระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า
ค่าเช่าภายหลังวันที่รับมอบการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า และ
การแก้ไขกำหนดเวลาการชำระค่าเช่าแปรผัน ("มติไม่คัดค้านการซ่อมแซมและผ่อนผัน") ให้แก่ บริษัท บูเลอวาร์ด
โฮเต็ล จำกัด ("บูเลอวาร์ด")
ปรากฏตามหนังสือแจ้งผลมติที่เผยแพร่ในระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2563 และ ในเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน กลต.")
ยังมิได้ให้ความเห็นว่าการเข้าทำสัญญากับ บูเลอวาร์ด
เพื่อดำเนินการตามมติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือไม่
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง 
ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ("สธ. 14/2558") ข้อ 15
ได้กำหนดว่า การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อ
นการทำธุรกรรมดังกล่าวทุกครั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมจึงได้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเ
รชั่น จำกัด ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ("ผู้ดูแลผลประโยชน์") เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
และต่อมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้มีความเห็นชอบในการดำเนินการตามที่ผู้ถือหน่วยมีมติไม่คัดค้านการซ่อมแซมและผ่อนผัน
อย่างไรก็ดีการดำเนินการที่บริษัทจัดการ ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวม และบูเลอวาร์ด
และบูเลอวาร์ดเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด ("ควอลิตี้ อินน์")
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม โดยการถือหุ้น การควบคุม หรือการบริการจัดการตามนิยามคำว่า
"บุคคลที่เกี่ยวข้อง" ของประกาศ สธ. 14/2558
รายละเอียดตามหนังสือของบริษัทจัดการที่ได้ส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
เนื่องจากประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของผ
ู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้มีความโปร่งใส
ผู้ดูแลผลประโยชน์จึงขอให้ทางบริษัทจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นบูเลอวาร์ดกั
บกลุ่มผู้ถือหุ้นควอลิตี้ อินน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ร้อยละ 33.33
โดยละเอียดเข้าสู่ระบบข้อมูลข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไป อย่างน้อย 15
วันก่อนที่กองทุนรวมจะเข้าทำสัญญากับ บูเลอวาร์ด นอกจากนี้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ขอให้มีการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมาตรฐานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในทุกขั
้นตอน อาทิเช่น ขั้นตอนการออกแบบ
และการคัดสรรการจัดจ้างบริษัทก่อสร้างและซ่อมแซมที่จะเข้ามาดูแลและดำเนินการดังกล่าว
รวมถึงการว่าจ้างให้มีผู้ตรวจรับทรัพย์สินโดยมีการควบคุมดูแลโดยผู้ประเมินทรัพย์สินที่มีความรู้ความสามา
รถ ตลอดจนถึงการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่เข้าทำสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมและออกแบบ
บริษัทจัดการจึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นบูเลอวาร์ด กับ 
กลุ่มผู้ถือหุ้น ควอลิตี้ อินน์ ดังนี้
  ควอลิตี้ อินน์ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในสัดส่วนร้อยละ 33.33 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ 
กลุ่มนฤหล้า จำนวน 13 คน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นในกลุ่มนฤหล้าดังกล่าว
จำนวน 7 คน ถือหุ้นใน บูเลอวาร์ด ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นในกลุ่มนฤหล้าทั้ง 7 คนดังกล่าว
ถือหุ้นใน ควอลิตี้ อินน์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.40 กลุ่มนฤหล้า 7 คนดังกล่าว
ข้อมูลผู้ถือหุ้นและกรรมการของ ควอลิตี้ อินน์ และบูเลอวาร์ด มีดังนี้
1.  รายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการของ ควอลิตี้ อินน์
1.1  รายชื่อผู้ถือหุ้น*
รายชื่อผู้ถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายราชวิน นฤหล้า  ร้อยละ 14.0000
2. นายลักษณ์ นฤหล้า  ร้อยละ 13.5000
3. นายวรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 11.5000
4. นายกิระปาล นฤหล้า  ร้อยละ 8.9869
5. นายวิจิตร นฤหล้า  ร้อยละ 8.9869
6. นายกิรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 7.7182
7. นายนรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 7.7182
8. นายสุรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 7.3602
9. นายอมรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 7.3602
10. นางอมรรัตน์ นฤหล้า  ร้อยละ 1.0132
11. นางอินทราณี นฤหล้า  ร้อยละ 1.0132
12. นางสุนิดา นฤหล้า  ร้อยละ 0.4217
13. นางรวิศรา นฤหล้า  ร้อยละ 0.4217
* ที่มา: บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ควอลิตี้ อินน์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
1.2  กรรมการ
      กรรมการประกอบไปด้วย คือ นายกิรินทร์ นฤหล้า นายนรินทร์ นฤหล้า นายวรินทร์ นฤหล้า 
โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท*
*ที่มา: หนังสือรับรอง ควอลิตี้ อินน์ ออก ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
2.  รายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการของบูเลอวาร์ด
2.1  รายชื่อผู้ถือหุ้น*
รายชื่อผู้ถือหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายราชวิน นฤหล้า  ร้อยละ 14.0000
2. นายลักษณ์ นฤหล้า  ร้อยละ 16.0000
3. นายวรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 14.0000
4. นายกิรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 14.0000
5. นายนรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 14.0000
6. นายสุรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 14.0000
7. นายอมรินทร์ นฤหล้า  ร้อยละ 14.0000
* ที่มา: บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บูเลอวาร์ด โฮเต็ล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
2.2  กรรมการ
      กรรมการประกอบไปด้วย คือ นายกิรินทร์ นฤหล้า นายนรินทร์ นฤหล้า โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ 
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
*ที่มา: หนังสือรับรอง บูเลอวาร์ด โฮเต็ล ออก ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  จากที่กล่าวมาข้างต้น ควอลิตี้ อินน์ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนร้อยละ 33.33 ควอลิตี้ อินน์ 
จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามนิยามในประกาศ สธ. 14/2558 ภาคผนวก 1 ข้อ 1.4 ในขณะที่
กลุ่มนฤหล้าถือหุ้นในควอลิตี้ อินน์ และบูเลอวาร์ดเกินร้อยละ 50
โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นในควอลิตี้ อินน์และบูเลอวาร์ดเกินร้อยละ 50 และ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะสามี ภรรยา บิดา มารดา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
แต่นายกิรินทร์ นฤหล้า นายนรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งในควอลิตี้
อินน์และบูเลอวาร์ดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันทั้งควอลิตี้ อินน์และบูเลอวาร์ด
บูเลอวาร์ดจึงเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับควอลิตี้ อินน์ โดยการถือหุ้น การควบคุม หรือ
การบริการจัดการ ตาม (4) ของนิยามคำว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้อง" ของประกาศ สธ. 14/2558
การเข้าทำสัญญาระหว่างกองทุนรวมกับ บูเลอวาร์ดเพื่อดำเนินการตามมติไม่คัดค้านการซ่อมแซมและผ่อนผัน 
จึงเป็นการที่กองทุนรวมเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม
ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ตาม สธ. 14/2558 ข้อ
15 ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นบูเลอวาร์ด กับ กลุ่มผู้ถือหุ้น
ควอลิตี้ อินน์ ดังรายละเอียดข้างต้นเป็นเวลา 15 วัน
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้