รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2563 08:57:00
หัวข้อข่าว
การลาออกของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ JTS/CS-007/2563

  8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  การลาออกของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 
และแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า นายปริญญา
สหพัฒน์สมบัติ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจอื่น
จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้