รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2563 08:56:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ JTS/CS-006/2563
  8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัทฯ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 
ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
และเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป
อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") 
ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563
ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
 โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 รวมถึงการสอบทานงบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และไตรมาสถัดไป จนกว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,370,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ทั้งนี้บริษัทฯ 
จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
1  นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523  
2  นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660   
3  นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้