รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2563 08:55:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-005/2563

  8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2563
ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 38.66
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 28.53 ล้านบาท 
 เพิ่มขึ้นจำนวน 10.13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.51 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคม จำนวน 14.12 ล้านบาท
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 11.65 ล้านบาท
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 12.89 ล้านบาท
2.  ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 27.42 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 23.72
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.70 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.60
3.  กำไรจากการดำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 10.37 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3.82 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น
 6.55 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 171.47
4.  กำไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 10.37 ล้านบาท
เมื่อรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1.92 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 8.45 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
อยู่ที่ 4.32 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 4.13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้