รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2563 08:22:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CRANE-W1
หลักทรัพย์
CRANE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 11 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 02 ก.ค. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 09 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 17 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 01 ก.ค. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 03 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________