รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2563 07:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 / 2563 นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
AKP
แหล่งข่าว
AKP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
   -พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 
792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้