รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2563 18:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 งดการจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
หลักทรัพย์
SUN
แหล่งข่าว
SUN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เลขที่ 139 
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้