รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2563 18:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ (เดิม)
หลักทรัพย์
INSET
แหล่งข่าว
INSET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 17 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้