รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2563 13:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)
หลักทรัพย์
SMART
แหล่งข่าว
SMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 (จากผลการดำเนินงานปี 2562)
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่1/2563 ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2562
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 
ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านบึง)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (จากผลการดำเนินงานปี 2562) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ครั้งที่1/2563 ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้