รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2563 08:40:00
หัวข้อข่าว
12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TCJ-W2
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(TCJ-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 12 พ.ค. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 15 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 05 มิ.ย. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 13 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 21 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 04 มิ.ย. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 06 มิ.ย. 2563
สิทธิ
______________________________________________________________________