รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2563 08:13:00
หัวข้อข่าว
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
SMART
แหล่งข่าว
SMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "SMART") เมื่อวันที่ 
7 พฤษภาคม 2563 มีมติให้สัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ:  1 มกราคม 2563
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง /ความสัมพันธ์  ผู้ให้กู้ : บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด (CKY) / 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม รวมร้อยละ 79.51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
(อ้างอิงสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563)
ลักษณะรายการ:  รับความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินกู้:  ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 23.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย  5.50% ต่อปี 
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใกล้เคียงดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินที่บริษัทได้รับ
รวมมูลค่าดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 (คำนวณ 1 ปี)
เท่ากับ 1.27 ล้านบาท
กำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย: ชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม และกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน:  ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน:  ไม่มี
เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ:  ไม่มี
เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น:  ไม่มี
ขนาดรายการ:  รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท            จดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (บจ/ป 22-01)
ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ขนาดกลาง คือ มีขนาดรวมกันมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20
ล้านบาท (โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)
ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
บริษัทไม่มีรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าวในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง
เนื่องจากบริษัทได้ทำธุรกรรมดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้น
บริษัทฯจึงต้องเสนอขอสัตยาบันการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : เนื่องจาก 3% ของ NTA มีมูลค่าเท่ากับ 14.77 ล้านบาท 
จึงคำนวณโดยเปรียบเทียบมูลค่ารายการกับค่าสูง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:  การเข้าทำรายการดังกล่าวนั้น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน ณ
ขณะนั้นประกอบกับบริษัทได้ใช้สินเชื่อเต็มวงเงินกู้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหลักแล้ว
เป็นเหตุให้ยากต่อการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินหลักที่บริษัทใช้บริการอยู่
อีกทั้งการขอวงเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินอื่นก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากทรัพย์สินหลักประกันทั้งหมดจดจำน
องอยู่กับสถาบันการเงินหลัก
ทั้งนี้ ในอนาคตก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 
ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท:  ไม่มี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้