รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2563 07:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
IRPC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 พฤษภาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา  หุ้นของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0103% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.0031% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0103% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.0031% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการสิ้นสุด Concert Party หุ้นของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
ซึ่งเป็นการสิ้นสุด Concert Party เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 47.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุด Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 47.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------